OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) pro internetový obchod Sharp-partner.cz je Robert Desort, IČ 45740780 se sídlem Na Spáleništi 260, 190 11 Praha 9, (dále jen: „správce“).
  Kontaktní údaje správce jsou:
  E-mail: info@sharp-partner.cz
  Telefon: +420603413306
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


  Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Poskytování služeb, plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 • Vedení daňové evidence/účetnictví - jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační, dodací a kontaktní údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (u fyzických osob jméno, příjmení a adresa, adresa pro doručení, kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo).
  U podnikajících fyzických osob a u právnických osob jsou to název společnosti, IČ a DIČ, adresa sídla-fakturační, adresa pro doručení, jméno a příjmení kontaktní osoby, e-mail a telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby a poskytovatelé služeb a platforem
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 • A těmi jsou:
  PPL CZ s.r.o. IČ: 25194798, Česká pošta, s.p. IČ: 47114983, TopTrans IČ: 28202376, Kateřina Hájková - účetnictví IČ: 49498509, Ing. Libor Holub NetTip IČ: 70311919,  Heureka Shopping s.r.o. IČ: 02387727, Seznam.cz, a.s. IČ: 26168685, dále poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.
 1. Vaše osobní údaje jsou uloženy především na serverech a počítačích umístěných v České republice. Některé služby, které využíváme (například Google analytics), mohou mít data umístěná na serverech v rámci EU a mimo EU.

Cookies

Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte, a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Upozorňujeme, že následkem toho se nemusí zobrazovat korektně všechny funkce webových stránek.
Jak odmítnout používání souborů cookies?
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.
Účinný nástroj pro správu souborů cookies je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte správce prostřednictvím e-mailu: info@sharp-partner.cz.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  můžete správce kdykoli vyzvat a ten Vám doloží ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracovává.
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že správce zpracovává nepřesné údaje, pokud se domníváte, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  V takovém případě vymaže správce veškeré Vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz správce potřebuje 90 dní. V některých případech je vázán zákonnou povinností, a např. musí evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaže všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás bude informovat na e-mail.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, bude správce postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodá/pošle ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuje alespoň 30dní.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

  Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce přijímá veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby chránil vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Dáváme si velmi záležet na tom, aby vaše data byla umístěna bezpečně, bez hrozby zneužití nebo napadení. Web proto běží na zabezpečeném protokolu https, bezpečnostní certifikáty pravidelně aktualizujeme. Ujistěte se, že máte aktuální verzi webového prohlížeče, který bude s těmito novými certifikáty v souladu. Bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte (tento odstavec je platný, pokud nedojde k plnění smlouvy a Vy se přesto u správce zaregistrujete např. z důvodu zasílání newsletterů).
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.